Gedragscode

Wij doen ons best om onze zaakjes goed op orde te hebben, zowel voor de vrijwilligers als voor de deelnemers. Dit houdt in dat wij een veilige omgeving, veilig materiaal belangrijk vinden, maar ook dat kinderen en vrijwilligers zich veilig voelen. Daarom hebben wij een gedragscode afgesproken waaraan alle vrijwilligers, begeleiders maar ook deelnemers zich moeten houden.

 

Huisregels en GEDRAGSCODE

De doelstelling van “Stichting Bavel 10+” is de binding met Bavel te behouden voor de jeugd van groep 8 en 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs. Na groep 8 verspreiden de kinderen zich over de diverse middelbare scholen in Breda en omgeving. Hierdoor hebben ze wellicht minder contact met hun leeftijdsgenoten uit de buurt. Stichting Bavel 10+ ondersteunt een goede band van de Bavelse jeugd met elkaar en met hun woonomgeving.
Stichting Bavel 10+ doet dit door middel van het organiseren van gezamenlijke activiteiten op sportief, creatief en recreatief gebied.

 

Voor iedereen die bij Bavel10+ actief is, kinderen, vrijwilligers en ouders, is een gezonde en fysiek en sociaal veilige omgeving belangrijk. Iedereen die als vrijwilliger meewerkt om een activiteit tot stand te brengen heeft een voorbeeldrol voor de deelnemende kinderen. Het is belangrijk om volgens de maatschappelijke normen en waarden met elkaar om te gaan.

Om dit te benadrukken hebben wij als Bavel10+ voor al onze leden en vrijwilligers een gedragscode opgesteld. Wanneer je op enigerlij wijze lid wordt van Bavel10+ word je op deze gedragscode gewezen en word je geacht hiernaar te handelen.

Allereerst de huisregels:

 1. Het gebruik van alcohol tijdens een activiteit of bezigheden direct gelieerd aan een activiteit (zoals bewaking van het terrein) is niet toegestaan. Ook bij een afsluitingsborrel of een feest van Bavel10+ zal aan personen onder 18 jaar geen alcohol worden geschonken.
 2. In het bijzijn van kinderen is roken niet toegestaan.
 3. Drugsgebruik of het onder invloed zijn van drugs of andere verdovende middelen is niet toegestaan tijdens een activiteit of bezigheden direct gelieerd aan een activiteit.
 4. Er worden enkele foto’s gemaakt voor promotionele doeleinden. Indien er bezwaar bestaat dat een volwassene of kind op foto’s getoond wordt op onze website, facebook of Instagram kan dit worden aangegeven bij het bestuur van Bavel10+ via het contactformulier op deze website.
 5. Deelnemers aan aktiviteiten van Bavel10+ kunnen hun voorkeur aangeven voor verschillende aktiviteiten. Indeling gebeurt op basis van beschikbaarheid. Hierbij wordt door de organisatie zoveel mogelijk rekening gehouden met eerste en tweede keus van deelnemers.
 6. Indien de deelnemer is ingedeelt voor een aktiviteit wordt door de organisatie van Bavel uitgegaan van aanwezigheid van de deelnemer. Indien een deelnemer verhindert is , is deze verplicht dit tijdig te melden bij de organisator. Indien dit niet gebeurt kan dit gevolgen hebben voor deelname aan volgende aktiviteiten van Bavel10+

Daarnaast de gedragsregels:

 1. De vrijwilliger moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen het kind zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De vrijwilliger onthoudt zich van elke vorm van pesten, intimidatie, seksuele benadering en ander ongewenst gedrag ten opzichte van kinderen. Ook tussen vrijwilligers onderling wordt dit gedrag als ontoelaatbaar gezien.
 3. De vrijwilliger heeft de plicht kinderen naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling, pesten en (seksuele) intimidatie en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de kinderen is betrokken, wordt nageleefd.
 4. De vrijwilliger heeft het recht deelnemende kinderen aan te spreken op gedragingen die niet passen binnen deze gedragscode.
 5. Indien de vrijwilliger gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode is hij verplicht hiervan melding te maken bij de voorzitter van Bavel10+.
 6. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de voorzitter van Bavel10+.

Overtreding van deze code zal naar oordeel van de voorzitter besproken worden in het Bestuur van Bavel10+ en kan disciplinaire maatregelen tot gevolg hebben.

Deze gedragscode is op 01-03-2018 te Bavel aangepast vastgesteld door het Bestuur van Bavel10+ en zal binnen de verschillende werkgroepen jaarlijks onder de aandacht worden gebracht.

Scroll to top